Dageraadshoogwaterkering, sluis 207 in de Singelgracht bij de Zeeburgerstrat.